Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

 

Privacy Statement 

 

Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies (VaLoBA) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73481319. 
VaLoBA is gevestigd aan de Heersweg 25b, 6651 BP te Druten.
Contactgegevens:
www.valoba.nl Heersweg 25b, 6651 BP Druten. 
Telefoon: 06-38910519
Functionaris gegevensbeheer: A. van Loosbroek, info@valoba.nl

 

1. Algemeen

VaLoBA levert advisering en ondersteuning in bedrijfsgeneeskundige vraagstukken. In het kader van deze werkzaamheden verwerkt VaLoBA persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van contactpersonen bij klantorganisaties, maar ook gezondheidsgegevens van medewerkers. VaLoBA streeft ernaar om in haar werkzaamheden zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Hoe uw gegevens door VaLoBA worden verwerkt is afhankelijk van uw relatie met VaLoBA. VaLoBA is verwerkingsverantwoordelijke, wat inhoudt dat zij de eindverantwoordelijke is voor de gegevensbescherming en voor het beperken van privacy risico’s voor alle mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
In dit document komt het volgende aan de orde;
- Welke persoonsgegevens verwerkt VaLoBA. Met welk doel en met welke wettelijke grondslag dit gebeurt.
- Welke rechten u heeft als betrokkene.

 

2. Persoonsgegevens van cliënten

VaLoBA levert advisering en ondersteuning in bedrijfsgeneeskundige vraagstukken aan klantorganisaties. Dit gebeurt onder andere door het leveren van diensten op het gebied van inzetbaarheid en verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts. VaLoBa heeft hiervoor regelmatig contacten met medewerkers van diverse organisaties. Bij dit proces worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens, arbeidsgegevens en gezondheidsgegevens.
De bedrijfsarts van VaLoBA legt deze gegevens momenteel alleen vast in systemen waarvoor de klantorganisatie waarvoor VaLoBA werkt, overeenkomsten is aangegaan, zoals bijvoorbeeld VerzuimExpert of Dossiermanager. De klantorganisatie heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met deze (systeem)partijen.
De bedrijfsarts verwerkt de genoemde gegevens omdat hij in de hoedanigheid als arts deze gegevens nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te oefenen (onder andere het begeleiden van niet- of niet volledig inzetbare medewerkers). Daarnaast verwerkt de bedrijfsarts de genoemde gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuimbegeleiding en bedrijfsgezondheidszorg.

 

3. Persoonsgegevens van opdrachtgevers en/of leveranciers

Om de klanten en/of leveranciers goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt VaLoBA persoons/contactgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en/of leveranciers. Dit zijn gegevens die middels open bronnen beschikbaar zijn (telefoonnummers, werkadressen, emailadressen). Deze gegevens dienen ervoor om tot een goede afstemming te kunnen komen van (lopende) contracten. 
Daarnaast kan het zijn dat voor de duur van een lopende opdracht het nodig is om persoons/contactgegevens vast te leggen van andere medewerkers dan een contactpersoon van een organisatie. Dit zijn dan alleen emailadressen en/of telefoonnummers die voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden na het beëindigen van een opdracht verwijderd.

 

4. Persoonsgegevens van bezoekers van onze website/ Cookies

VaLoBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VaLoBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

5. Wij gaan veilig om met uw persoonsgegevens

VaLoBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met middels het contactformulier of via info@valoba.nl

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bent u één van de (hierboven beschreven) betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verzamelen? U heeft onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende mogelijkheden om voor uw rechten op te komen.

 

  • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om VaLoBA te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie
  • Het recht op vergetelheid. U heeft het recht om VaLoBA te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Let op: dit geldt niet voor persoonsgegevens van de cliënten van de bedrijfsarts – VaLoBA is wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens van cliënten 20 jaar na afsluiting van het dossier te bewaren (uitzonderingen: voor radiologisch medewerkers 30 jaar; voor asbestwerkers 35 jaar).
  • Het recht op inzage. U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens VaLoBA van u verwerkt.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om persoonsgegevens die VaLoBA van u verwerkt, aan te vullen of te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om VaLoBA te verzoeken minder gegevens van u te laten verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking die VaLoBA met uw persoonsgegevens uitvoert.
  • Het recht op duidelijke informatie. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens VaLoBA verwerkt en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Met het privacy statement lichten wij u dit duidelijk toe.

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten? U kunt dit aangeven middels het contactformulier. VaLoBA neemt dan zo spoedig mogelijk (binnen 3 weken) contact met u op.

7. Toch een klacht?

Heeft u toch een klacht over uw privacy? Dan kunt u gebruikmaken van onze klachten- en geschillenregeling. Deze regeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). VaLoBA is hiervoor aangesloten bij ZfB; uw klacht wordt afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ZfB. Hier vindt u meer informatie over onze klachten- en geschillenregeling.